آدرس:
 تبریز - کوی دانشگاه - روبه روی آپارتمان های شهید بهشتی - مجتمع فرهنگی دانشجویی 16 آذر 
 
   تلفن:
        35457313 - 041
 
   فکس:
        35457313 - 041

 Security code